HAFAN

CROESO I KEY CARE & SUPPORT

Yr Asiantaeth Nyrsio sy'n Dewis Nyrsys ar gyfer Nyrsys a Staff Cefnogi

Cefnogi Ysbytai, Cartrefi Preswyl, Cyfleusterau Plant ac Annibynnol ledled y DU. Wedi’i sefydlu yn 2007, Key Care & Support yw un o asiantaethau lleol blaenllaw’r DU, gan ddarparu atebion staffio o ansawdd i ddarparwyr gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus ac annibynnol.

Swyddi penodedig

NEWYDD!!

Gwasanaethau i gwsmeriaid/ Cydlynydd archebu!

Ydych chi’n fyfyriwr sy’n chwilio am waith i gyd-fynd â’ch astudiaethau? Efallai eich bod yn rhiant sydd am ennill incwm ychwanegol neu rywun wedi ymddeol sydd eisiau swydd ran-amser?
Mae gan Key Care & Support swydd ran-amser sydd wedi’i lleoli yn ein cangen Llanfairfechan. Mae arnom angen rhywun sy’n gallu gweithio 14 – 22 awr yr wythnos, gyda’r nos ac ar benwythnosau. Mae hyblygrwydd yn hanfodol.

Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd

Ynys Môn

Rydum yn chwilio am Gynorthwywyr Gofal Iechyd i weithio mewn cartrefi preswyl, cartrefi nyrsio a chyfleusterau gofal lleol yn ardal Ynys Môn.

  • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
  • Shiftiau Amrywiol
  • Gwisg am – ddim

Gweithiwr Cymorth

Preston, Leyland a Chorley

Mae Key Care & Support yn chwilio am weithiwr cymorth profiadol i weithio i’n cleientiaid mewn amrywiol wasanaethau byw â chymorth / Preswyl.

  • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
  • Shiftiau Nosweithiau
  • Gwisg am – ddim

Nyrs staff

Gogledd Manceinion

Mae Key Care & Support yn chwilio am Nyrs iechyd meddwl cofrestredig cyffredinol neu gofrestredig i weithio gyda’n cleient yn ardal Gogledd Manceinion.

  • Cyfraddau tâl wythnosol ardderchog
  • Shiftiau Nosweithiau
  • Gwisg am – ddim

Rydym wedi cynnwys swyddi ar gyfer pob un o'n canghennau!

Edrychwch ar ein swyddi nodweddiadol yn ôl lleoliad isod

Gogledd Cymru, Swydd Amwythig a Chaer

Read More

Cangen Swydd Gaerhirfryn

Read More

Manceinion Fwyaf

Read More

Y Pennines a Dwyrain Swydd Gaer

Read More

CYFLEODD ERAILL

CYFLEOEDD GWAITH
GWNEWCH CAIS AM SWYDD

Mae Key Care & Support yn recriwtio yn gyson ar gyfer Nyrsys profiadol, Gofalwyr a Staff Cefnogi ym mhob un o’r lleoliadau yn y DU. (Gogledd Cymru, Swydd Amwythig, Swydd Gaerhirfryn, Swydd Gaer, Rochdale a Manceinion).

Rydym yn gyson yn recriwtio Cynorthwywyr Gofal Iechyd o safon uchel ledled y DU

Rydym bob amser yn recriwtio Gweithwyr Cymorth yn y DU. Gweithio gyda phobl ag anawsterau dysgu, a Gweithwyr Cefnogi Plant.

Rydym yn recriwtio Nyrsys Cofrestredig o bob arbenigedd a chefndir. Fodd bynnag, mae gennym hefyd alwadau uchel ar gyfer staff â sgiliau penodol gan gleientiaid ledled y DU.

Rydym yn chwilio am Ofalwyr profiadol yn gyson i weithio mewn cartrefi gofal preswyl yn y DU. Rydym hefyd yn recriwtio pobl sydd ag angerdd am ofal, ond nid oes ganddynt unrhyw brofiad perthnasol.

(CQC) COMISIWN ANSAWDD GOFAL

Y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) yw rheoleiddiwr annibynnol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol oedolion yn Lloegr. Maent yn sicrhau bod y gofal a ddarperir gan ysbytai, deintyddion, ambiwlansys, cartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref yn diwallu safonau ansawdd a diogelwch y llywodraeth.
Ysbytai
Gweithwyr Cefnogi
Cynorthwywyr Gofal Iechyd
Cartrefi Gofal
Canghennau yn y DU

Wrth i’r busnes barhau i dyfu, gan greu cannoedd o gyfleoedd i staff posibl, mae Gofal a Chefnogaeth Allweddol yn falch o gyhoeddi ein llwythydd newydd ar-lein CV i wneud cais yn hawdd am swydd wag!


By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.