CARTREF

[vc_single_image image=”26521″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border”]

CROESO I KEY CARE & SUPPORT

Yr Asiantaeth Nyrsio o ddewis ar gyfer Nyrsys a Staff Cefnogi

Cefnogi Ysbytai, Cartrefi Preswyl, Cyfleusterau Plant ac Annibynnol ledled y DU. Wedi’i sefydlu yn 2007, Key Care & Support yw un o asiantaethau lleol blaenllaw’r DU, gan ddarparu atebion staffio o ansawdd i ddarparwyr gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus ac annibynnol.
[vc_media_grid style=”pagination” items_per_page=”3″ paging_design=”pagination_stripes_light” paging_color=”purple” loop=”yes” item=”mediaGrid_SlideOutCaption” initial_loading_animation=”bounce” grid_id=”vc_gid:1575287680340-7a570ca6-68cc-9″ include=”11258,11261,11254″ paging_animation_in=”tada” paging_animation_out=”fadeOutRight”][vc_separator]

NYRUS, GWEITHWYR GOFAL A GWEITHWYR CEFNOGI RYDYM YN RECRIWTIO NAWR!

Rydym yn recriwtio Nyrsys, Gweithwyr Gofal a Gweithwyr Cefnogi profiadol yn y Gogledd Orllewin! Os oes gennych o leiaf 6 mis o brofiad, ynghyd ag angerdd gwirioneddol am ofal a’r hawl i fyw a gweithio yn y DU, byddai’n eich caru i ymuno â’r Tîm Gofal a Chefnogaeth Allweddol! Mae gennym amrywiaeth o fuddion i’w gwneud hi’n hawdd ein dewis ni, gan gynnwys DBS AM DDIM, Gwisg a chyfraddau tâl ardderchog! Byddwch hefyd yn derbyn datblygiad proffesiynol ac adborth am ddim gan gynnwys arfarniadau / adolygiadau a hyfforddiant. Felly, ymgeisiwch nawr, ac anfonwch eich CV atom drwy’r Llwybr Ymgeisio Cyflym!
[vc_message message_box_style=”solid-icon” style=”square” message_box_color=”purple” icon_type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-cloud-storage-outline”]NEWYDD! Llwybr Cais Cyflym!
Gwneud Cais Cyflym Anfonwch eich CV nawr – rydym am glywed gennych! (Os na chlywch oddi wrthym ar ôl pythefnos i gyflwyno eich cais, rydych wedi bod yn aflwyddiannus ar hyn o bryd).[/vc_message]

DYMA YN EIN SWYDDI POETH O'R WYTHNOS!

GWEITHIWR CEFNOGAETH POBL PLANT A PHOBL IFANC (DENBIGHSHIRE)

Mae gan y ni gyfle gwerth chweil i weithiwr Cymorth / Gofal Plant profiadol. Byddech chi’n darparu cefnogaeth, arweiniad a gweithgareddau o ddydd i ddydd i blant a phobl ifanc yn eu harddegau, eich nod ddylai fod i drawsnewid bywydau plant sy’n derbyn gofal. Mae hon yn rôl heriol ond gwerth chweil, felly mae angen Gweithwyr Gofal Plant Preswyl profiadol arnom.
[vc_btn title=”YMGEISIWCH NAWR!” style=”gradient” gradient_color_1=”orange” gradient_color_2=”juicy-pink” shape=”square” size=”lg” align=”center” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-chevron-right-outline” css_animation=”appear” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fkeycareandsupport.com%2Fjob%2Fchildren-and-young-peoples-support-worker%2F|title:CHILDREN%20AND%20YOUNG%20PEOPLE%E2%80%99S%20SUPPORT%20WORKER|target:%20_blank|” button_block=”true”]

GOFALWYR PENWYTHNOSAU (BAE COLWYN)

Rydym yn recriwtio Gofalwyr ar gyfer shiftiau Penwythnos ym Mae Colwyn. Dyddiau / Sifftiau nos ar gael. Mae Gofal a Chymorth Allweddol yn cynnig cyfraddau ardderchog o dâl wythnosol – gyda chyfradd uwch o gyflogau ar benwythnosau! Bonysau mawr fel ‘Cyflwyno Cynllun Bonws Cydweithiwr’. Cyfweliad ar unwaith, os oes gennych o leiaf 6 mis o brofiad Gofal, gwnewch gais nawr!
[vc_btn title=”YMGEISIWCH NAWR!” style=”gradient” gradient_color_1=”orange” gradient_color_2=”juicy-pink” shape=”square” size=”lg” align=”center” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-chevron-right-outline” css_animation=”appear” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fkeycareandsupport.com%2Fcy%2Fjob%2Fcynorthwywyr-gofal-iechyd-penwythnosau%2F|title:Cynorthwywyr%20Gofal%20Iechyd%20(Penwythnosau)|target:%20_blank|” button_block=”true”]

GWEITHIWR GOFAL CYMLETH (TRAFFORD)

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Gofal Iechyd a Gofalwyr profiadol i weithio yn ardal Trafford, Manceinion Fwyaf. Byddai’n fuddiol pe bai gennych brofiad o weithio gyda phobl ag anghenion Gofal Cymhleth. Mae gennym wahanol sifftiau ar gael! Yn amrywio o ddyddiau, nosweithiau deffro, ac yn cysgu… mae gennym sifftiau sy’n addas i’ch ffordd o fyw. Gwnewch gais nawr!
[vc_btn title=”YMGEISIWCH NAWR!” style=”gradient” gradient_color_1=”orange” gradient_color_2=”juicy-pink” shape=”square” size=”lg” align=”center” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-chevron-right-outline” css_animation=”appear” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fkeycareandsupport.com%2Fcy%2Fjob%2Fhome-care-workers%2F|title:HOME%20CARE%20WORKERS|target:%20_blank|” button_block=”true”]
[vc_single_image image=”11064″ img_size=”full” add_caption=”yes” onclick=”zoom” css_animation=”left-to-right” title=”EIN CANGHENNAU YN Y G. ORLLEWIN”]

Gogledd Cymru, Swydd Amwythig / Caer

Cangen Gogledd Cymru

Mae cangen Gogledd Cymru yn Llanfairfechan yn cynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Clwyd, Swydd Gaer a Swydd Amwythig. Read More

Cangen Swydd Gaerhirfryn

Mae ein Cangen Swydd Gaerhirfryn yn Preston. Mae’r gangen yn cwmpasu Swydd Gaerhirfryn, Arfordir Fylde a’r ardaloedd amgylchynol. Read More

Cangen Manceinion

Mae ein cangen Manceinion yn Citibase Manchester Salford Quays ac mae’n cwmpasu holl Fanceinion Fwyaf a’r ardaloedd cyfagos. Read More
[vc_separator]

PAM DEWIS KEY CARE & SUPPORT

(CQC) COMISIWN ANSAWDD GOFAL

Y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol oedolion yn Lloegr. Maent yn sicrhau bod y gofal a ddarperir gan ysbytai, deintyddion, ambiwlansys, cartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref yn diwallu safonau ansawdd a diogelwch y llywodraeth. Trwy ddewis Gofal a Chefnogaeth Allweddol, gallwch chi fod yn sicr eich bod chi ag asiantaeth reoleiddgar ac enwog.

ARCHWILIO NEUVEN

Derbyniodd Key Care & Support archwiliad annibynnol o’r Neuven ym mis Chwefror 2019. Rydym ni’n barod i gyhoeddi ein bod wedi derbyn pas PLATINUM. Mae’r safon platinwm Neuven hon yn cydnabod ein hymrwymiad i’r cydymffurfio a’r diwydrwydd dyladwy sydd ei angen gan y fframwaith hwn ac rydym yn falch iawn o’r gydnabyddiaeth uchel ei pharch hon. Mae hyn yn golygu y gallwch ddibynnu arnom i ddarparu’r ansawdd uchaf.
[vc_single_image image=”12014″ img_size=”200×200″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”]

TYSTEBAU CLEIENTIAID

Rhan annatod o’n proses datblygu barhaus yw derbyn adborth gonest, gwerthfawr gan ein cleientiaid. Mae hyn yn ein galluogi i werthuso perfformiad ein gwasanaeth a’n gweithwyr a theilwra ein gwasanaethau i ofynion ein cleientiaid, gan feincnodi ein darpariaeth yn erbyn disgwyliadau. Mae adborth gan gleientiaid bob blwyddyn, ar ffurf Holiadur Adborth Cleientiaid, yn ein galluogi i fonitro ein gwasanaeth mewn perthynas â disgwyliadau.

STAFF ANSAWDD

Rydym yn ymfalchïo yn cynnig staff ymroddedig, hyblyg a gofalgar i’n cleientiaid sydd â gwir angerdd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiwrnod rhywun. Mae ein proses recriwtio a rhaglen hyfforddi strwythuredig sy’n ymroddedig i ddatblygu ein sgiliau staff yn sicrhau bod y staff yn gymwys i ddarparu gofal nyrsio o safon naill ai fel cais munud olaf, ar sail ad-hoc, hirdymor neu barhaol.
[vc_btn title=”Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol Cyffredinol (GDPR) – Cliciwch yma i ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd (Dogfen Saesneg)” style=”gradient-custom” gradient_custom_color_1=”#38bcf4″ gradient_custom_color_2=”#22e7f9″ shape=”square” align=”center” i_type=”typicons” i_icon_typicons=”typcn typcn-lock-closed-outline” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fkeycareandsupport.com%2Fprivacy-notice%2F|||”]