fbpx

Elin

About Elin
Mae Cangen Swydd Gaerhirfryn bellach yn Gyflogwr Hyderus Ymrwymedig i Bobl Anabl!
June, 2019 No Comments Branches, Branches, Disability Confident, Disability Confident, Uncategorized @cy, Uncategorized @cy
Mae Key Care & Support Lancashire wedi ymrwymo i ddod yn fwy Hyderus o ran Anabledd. Trwy Anabledd Hyderus, rydym yn gweithio i sicrhau bod pobl anabl a’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau. Fel Cyflogwr Anabledd ...
Wythnos Anableddau Dysgu 2019
June, 2019 No Comments Uncategorized @cy
Bydd Wythnos Anabledd Dysgu 2019 yn digwydd rhwng 17 a 23 Mehefin a bydd yn ymwneud â chwaraeon a chynhwysiant. Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol leihau unigrwydd ac arwahanrwydd. Pan fydd pobl sydd ag ymarfer anabledd dysgu a hebddo gyda’i gilydd, gall helpu i newid agweddau a herio safbwyntiau ...
WYTHNOS YMWYBYDDIAETH IECHYD MEDDWL 2019
May, 2019 No Comments Awareness week, Awareness week, Mental health, Mental health
Cynhelir yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, agynhelirgan y Sefydliad Iechyd Meddwl, o 13-19 Mai 2019. Y thema eleni yw Delwedd y Corff – sut yr ydym yn meddwl ac yn teimlo am ein cyrff. Gall materion delwedd y corff effeithio ar bob un ohonom ar unrhyw oedran. Yn ystod ...
ARCHWILIAD NEUVEN 2019
May, 2019 No Comments Audit, Audit
Derbyniodd Key Care & Support archwiliad annibynnol gan Neuven ym mis Chwefror 2019. Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn tocyn PLATINUM. Mae’r safon platinwm Neuven hon yn cydnabod ein hymrwymiad i’r cydymffurfio a’r diwydrwydd dyladwy sydd ei angen gan y fframwaith hwn ac rydym yn falch iawn o’r ...
Wedi’i ardystio fel Cyflogwr Anabl Hyderus – Ymrwymedig.
April, 2019 No Comments Branches, Branches, Disability Confident, Disability Confident
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Key Care & Support Gogledd Cymru bellach wedi’u hardystio fel Cyflogwr Anabledd Hyderus – Ymrwymedig. Mae bod yn Hyderus i Bobl Anabl yn golygu ein bod ni: Herio agweddau tuag at anabledd. Dealltwriaeth gynyddol o anabledd. Dileu rhwystrau i bobl anabl a’r rhai ...
POB LWC KIRSTY!
March, 2019 No Comments Branches, Branches
Pob lwc, Kirsty! Mae ein Rheolwr Cangen yn Sir Gaerhirfryn, Kirsty Walker, yn dathlu ei diwrnod olaf yn y gwaith heddiw cyn mynd ar absenoldeb mamolaeth ddydd Llun, wrth iddi baratoi ar gyfer genedigaeth ei phlentyn cyntaf. Yn dymuno’r gorau i chi ar eich absenoldeb mamolaeth. Cymerwch ofal a ...
14th March 2019 – Diwrnod Rhyngwladol Rhagnodi Cymdeithasol.
March, 2019 No Comments Awareness week, Awareness week
Heddiw yw’r Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol cyntaf! Mae heddiw yn amlygu pwysigrwydd rhagnodi cymdeithasol mewn Gofal Iechyd a’i fanteision posibl ar gyfer lles. Bydd gan ragnodi cymdeithasol rôl allweddol wrth drin ac atal problemau iechyd meddwl, unigrwydd, gordewdra a chlefydau cronig eraill.
NEWYDDION CYFNOD MAMOLAETH
March, 2019 No Comments Branches, Branches
Mae’n bleser gan swyddfa Swydd Gaerhirfryn gyhoeddi penodiad Hayley Tomlinson a fydd yn cefnogi’r Gangen fel Ymgynghorydd Recriwtio tra bod Kirsty ar gyfnod mamolaeth. Dechreuodd Hayley gyda Gofal a Chymorth Allweddol yr wythnos hon ac rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’r staff a’r cleientiaid. Dyma ychydig am Hayley: ‘Yn ...
Diwrnod Ymwybyddiaeth Llyncu
March, 2019 No Comments Awareness week, Awareness week
Heddiw mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Llyncu. Beth yw Dysffagia? Yn cael ei adnabod fel dysffagia, mae anhwylderau llyncu yn effeithio ar allu rhywun i lyncu diodydd, bwyd a meddyginiaeth yn ddiogel. Gall arwain at broblemau meddygol sy’n bygwth bywyd fel niwmonia, tagu, maeth gwael, a dadhydradu os na chaiff ei ...