GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mean Gofal Mehefin

Simon J. - Gogledd Cymru

Mae Simon yn aelod gwerthfawr o’n tîm yng Ngogledd Cymru. Yn brydlon i bob sifft, ysgogwch gyda darparu argaeledd a pheidiwch byth â gadael i ni lawr gydag unrhyw waith neu’r gofal a’r cymorth y mae’n eu darparu i’n cleientiaid. Mae Simon yn barod ar adeg o rybudd i ollwng yr hyn y mae’n ei wneud a’i helpu ni a’n cleientiaid pan fo angen ac mae wedi gwneud hynny ar sawl achlysur. Mae Simon yn weithiwr cefnogi ymroddedig ac yn ofalwr sydd bob amser yn mynd y tu hwnt i sicrhau bod ein cleientiaid a’r unigolion y mae’n eu cefnogi yn cael dim o’r gwasanaeth, y gofal a’r gefnogaeth orau y maent yn eu haeddu.

Maria I.- Swydd Gaerhirfryn

Hoffem enwebu Maria sydd, ers ymuno â Changen Swydd Gaerhirfryn ar ddechrau’r flwyddyn, wedi profi i fod yn aelod gwerthfawr o’r Tîm Key Care & Support. Mae hi’n broffesiynol, yn gweithio’n galed ac yn ddibynadwy, bob amser yn brydlon ac mae’n wych am gyfathrebu â’r gangen, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am ei hargaeledd a’i hadborth ar ei lleoliadau.

Faith O. - Manceinion

Rydym bob amser yn cael adborth da iawn iddi, mae hi’n dda iawn yn y tîm gan ei bod bob amser yn barod i gyfnewid sifftiau ac mae bob amser yn gweithio’n galed.

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Faith O. (enwebwyd gan gangen Swydd Manceinion) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!