fbpx

CANGEN GOGLEDD CYMRU

Mae Key Care & Support Gogledd Cymru bellach wedi'u hardystio fel Cyflogwr Anabledd Hyderus - Ymrwymedig.

committed_w

CYFARFOD EIN TÎM YN CANGEN GOGLEDD CYMRU

Stifyn Davies Stifyn Davies Uwch Ymgynghorydd Recriwtio
Stifyn Davies Uwch Ymgynghorydd Recriwtio Mae fy nghefndir mewn rheolaeth adwerthu ac ymunais â Key Care & Support ym mis Hydref 2016 a bu’n gweithio i’r tîm y tu allan i oriau gwaith. Ar ôl bod yn y swydd yn fuan, fe’i hyrwyddwyd i gydlynydd archebu a dechreuodd amser llawn yng Nghangen Gogledd Cymru. Gan fod mewn manwerthu, mae gen i sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol, wyneb yn wyneb ac ar y ffôn. Fy iaith gyntaf yw Cymraeg sy’n cael ei ddefnyddio ar flaen y gad o’r gwasanaeth a ddarparwn ar gyfer ein cleientiaid Cymraeg.
Rwy’n ffodus iawn fod gen i berthynas waith wych gyda’n holl gleientiaid a’n staff, dim ond edrych ar ein tudalen facebook ar gyfer rhai o’r tystebau a dderbyniwn. Mae gennym hefyd gynllun cyfeillgar gyfeillgar.
Rydym yn cwmpasu o Wrecsam i lawr i Wynedd ac Ynys Môn, ac rydym bob amser yn chwilio am fentrau newydd i’w cyflawni. Rydym hefyd yn ddarparwr cymeradwy’r GIG, felly rydym yn cyflenwi RGN, RMN’s a HCA’s i Ysbytai GIG Cymru.
Y rhan orau o weithio ar gyfer Gofal a Chefnogaeth Allweddol yw’r tîm gwych sydd gennym yn ein cangen yng Ngogledd Cymru. Mae bob dydd yn wahanol, ond mae’n rôl werth chweil yma ac rydym i gyd yn cydweithio’n dda. Un tîm, un freuddwyd! Tim uwchlaw popeth. Yn anad dim tîm.Mae cydweddu ein staff sydd ar gael i’r ceisiadau a dderbyniwn yn dasg bwysig i’w wneud, yr wyf am sicrhau bod ein staff a’n cleientiaid fel ei gilydd yn hapus â phwy y maent yn ei dderbyn i weithio ac yn yr un modd â’r staff. Mae ein staff yn cael eu cefnogi i’r safonau uchaf ac os oes unrhyw faterion y maent yn gwybod y gallant siarad â ni.
O fis Ionawr 2019, cafodd Stifyn ei ddyrchafu’n Uwch Ymgynghorydd Recriwtio. Rwy’n falch iawn o gael fy dyrchafu’n Uwch Ymgynghorydd Recriwtio i’r Gangen. Mae gweithio i Key Care & Support wedi dysgu cymaint i mi ers fy mhenodiad cyntaf fel Cydlynydd Archebu Allan o Oriau. Rwy’n mwynhau fy ngwaith yn fawr ac yn mwynhau gweithio gyda’n staff a’n cleientiaid gwych. Edrychaf ymlaen at barhau i adeiladu ar y perthnasoedd hyn ac wynebu heriau newydd a chyffrous sydd o’n blaenau yn y Flwyddyn Newydd. Yn fawr iawn. ‘
Full Profile
MANYLION CYSWLLT
Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AL03330 090 807northwales@keycareandsupport.com
SUT I DDOD O HYD I NI