GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL

GWOBRAU RHAGORIAETH MEWN GOFAL


Bob ddwy-fis, dyfernir talebau rhodd o £25 i’r Nyrsys / Gofalwyr mwyaf teilwng fel y’u henwebir gan eu canghennau am ddibynadwyedd, gwasanaeth ac adroddiadau rhagorol am eu dull gofalu:

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gofal Ionawr / Chwefror

Dennis - Sir Amwythig

Ymunodd Dennis â’n Gangen Swydd Amwythig ym mis Hydref 2016 ac fe wnaeth argraff dda ar unwaith gyda staff y swyddfa. Ers hynny, mae Dennis wedi parhau i ddangos ymrwymiad i’w rôl fel Gweithiwr Cefnogi a bydd yn ymgymryd ag unrhyw dasg yn gofyn iddo orau i’w allu.

Kay - Gogledd Cymru

Mae Kay wedi gweithio i ni ers blynyddoedd lawer mewn canghennau gwahanol. Mae Kay yn mynd ymlaen yn dda iawn gyda staff ac unrhyw un y mae hi’n dod i gysylltiad â hi. Mae Kay yn ddibynadwy a bydd yn helpu’r funud olaf.

Serifat - Rochdale

Mae Serifat wedi profi dro ar ôl tro ei bod hi’n fodlon ein helpu ni gyda gofynion y funud olaf ac i fod yn hyblyg o gwmpas ei hargaeledd cychwynnol. Mae hi bob amser yn brydlon wrth ymateb i negeseuon a galwadau. Mae ei hagwedd at waith yn wych. Gweithio’n galed iawn a bob amser gyda gwên. Mae’r adborth gan gleientiaid bob amser wedi bod yn gadarnhaol.

Billy - Manceinion

Mae Billy yn hyblyg, yn ddibynadwy, yn dychwelyd galwadau bob amser ac yn boblogaidd iawn yn ei le gwaith. Yn ddiweddar, roedd ganddo aelod o’r teulu a oedd yn ddifrifol wael, ond bob amser yn hysbysu’r cleient ac yn parhau i weithio o gwmpas ymweliadau â’r ysbyty. Mae Billy bob amser yn ddymunol ar y ffôn.

Sheila - Swydd Gaerhirfryn

Mae Sheila yn rhan neilltuol a ffyddlon o’r tîm Key Care ac mae wedi meithrin perthnasoedd cryf iawn gyda chleientiaid a defnyddwyr gwasanaeth fel ei gilydd. Mae Sheila yn cael ei canmol yn aml am ei natur, ei natur ofalgar a’i ethig waith ardderchog. Mae Sheila yn amrywiol iawn ac wedi gweithio gyda llawer o’n cleientiaid. Hoffem hefyd longyfarch Sheila ar gwblhau Cymhwyster Nyrsio yn ddiweddar ac rydym yn edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd yn cydweithio.

Janet - Swydd Gaer

Mae Janet wedi gweithio i ni ers haf 2014, yn ystod ei hamser gyda Key Care & Support, mae hi wedi parhau’n ddibynadwy a bydd bob amser yn helpu os gall hi. Mae Janet yn gweithio mewn lleoliadau amrywiol ac yn hoffi’r amrywiaeth.

EIN ENILLYDD

Llongyfarchiadau i’n Gofalwr Cwmni’r Mis – Billy (enwebwyd gan gangen Manceinion) sy’n ennill Talebau Rhodd £25 ychwanegol!