GOFAL YN Y CARTREF

GOFAL YN Y CARTREF

Care at Home

Yn weddill yng nghysur ein cartref ni fyddai dymuniad y rhan fwyaf o bobl, a chyda Key Care & Support ar eich ochr, mae hyn yn bosibl trwy ein tîm ‘Gofal yn y Cartref’ ymroddedig.

Mae gan Key Care & Support ystod o wasanaethau y gallwn eu hiaitholi i gwrdd â’ch gofynion.

Gofal Personol

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i gynllunio i sicrhau eich bod chi’n gallu byw mor annibynnol â phosibl, gan gynorthwyo’r arferion dyddiol a all fod yn anodd eu cyflawni ar eich pen eich hun. Gallai hyn fod yn bethau fel cynorthwyo gyda pharatoi bwyd, gwisgo, ymolchi neu atgoffa i gymryd meddyginiaeth. Mae llawer o feysydd eraill y gallwn ni eu cynorthwyo i sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi trwy gydol eich trefn ddyddiol; gallwn ddarparu Nyrsys Cymwys, Gweithwyr Cefnogi Clinigol profiadol a Gofalwyr Cartref sydd wedi cael hyfforddiant i gwrdd â’ch gofynion penodol, gan gynnwys hyfforddiant pwrpasol wedi’i roi ar waith yn dilyn eich asesiad cychwynnol. Bydd cynllun personol wedi’i gwblhau gyda chi ac fe’i hadolygir yn rheolaidd gyda chi gan ein tîm profiadol Gofal yn y Cartref, gan sicrhau eich bod bob amser yn cymryd rhan ac yn hapus gyda’r gefnogaeth a ddarparwn.

Gofal Lliniarol

Mae ein Gwasanaeth Gofal Lliniarol wedi’i gynllunio i’ch cefnogi chi neu berthynas sydd wedi cael diagnosis o salwch terfynol, gan sicrhau y gallwch chi aros yn amgylchedd cyfforddus eich cartref gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Cytunir ar gynllun personol gyda’ch dewisiadau a’ch dewisiadau. Mae’ch cais am urddas a pharch yn ganolog i’n cynllunio. Rydym am i chi gael ansawdd bywyd yr ydych chi a’ch teulu yn haeddu.

Cymorth Rhyddhau Ysbyty

Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi adfer yng nghysur eich cartref eich hun, heb orfod trosglwyddo i Gartref Gofal neu aros yn yr ysbyty yn fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol. Gallwn gynorthwyo gyda gweithgareddau dyddiol yn ystod eich gwaith adfer neu ddarparu tîm llawn o Nyrsys a Gweithwyr Cefnogi Clinigol ar gyfer Gofal Nyrsio 24 awr yn seiliedig ar eich gofynion. Byddwn yn gweithio gyda chi a thîm yr ysbyty trwy gydol y broses i sicrhau pontio llyfn. Gallwn ddarparu gwasanaeth hyblyg, megis ymweliadau byr i gynorthwyo gyda gofal personol, teithio i’r ysbyty / Penodiadau Meddygon, gan roi seibiant a chefnogaeth i deulu / ffrindiau trwy gydol y dydd a’r nos.

Cefnogaeth Byw mewn 

Gwasanaeth personol, un-i-un yw hwn ac felly bydd aelod o staff yn cydweddu â’ch gofynion personol mewn ymgynghoriad â chi. Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Byw yn eich galluogi i gadw tawelwch meddwl ac yn darparu lles trwy eich galluogi i aros yn eich cartref gyda dilyniant gofal. Bydd eich gofalwr dewisol yn symud i mewn i’ch cartref ar rota 2 i 3 wythnos, gan ddarparu cefnogaeth a gofal parhaus.

Mae’r gwasanaeth ‘Cefnogaeth Byw Mewn’ yn darparu’r holl ofynion i gynorthwyo yn y maes hwn. Mae hefyd yn wasanaeth a all ddarparu cwmnļau gydol y dydd a’r cysur y gall rhywun y gallwch ei ymddiried ynddo wrth law yn ystod y nos. Gall y gwasanaeth fod ar sail tymor byr a hirdymor, gyda dim ond tīm bach iawn sydd ei angen ac felly’n rhoi parhad i chi.