CANGEN GOGLEDD CYMRU

SWYDDI PENODOL YN CANGEN GOGLEDD CYMRU

Rhestr Wirio Cais am Swydd Mae ein Rheolwyr Cangen yn dewis eu swyddi poeth am yr wythnos. Dyma ein swyddi amlwg ar gyfer Gogledd Cymru! Gwnewch gais nawr trwy lwytho eich CV. (Peidiwch ag anghofio edrych ar ein tudalen Rhestr Wirio Cais Swyddi i wneud y broses yn gyflymach).

Cydlynydd Archebu

Llanfairfechan
Mae Key Care & Support yn chwilio am Gydlynwyr Gwasanaethau Cwsmer / Archebu i'w lleoli yn ein swyddfa Llanfairfechan.

• Rhan amser (6-16 awr yr wythnos)
• Nosweithiau a phenwythnosau
• Rhaid bod yn hyblyg

Ymgeisiwch nawr!

Gweithwyr Cefnogi

Gogledd Cymru a Sir Amwythig
Mae Key Care & Support yn chwilio am Weithwyr Cefnogol sydd â phrofiad o 6 mis o leiaf mewn gofal.

• DBS am ddim
• Gwisg Am Ddim
• Hyfforddiant Am Ddim

Ymgeisiwch nawr!

Cynorthwy-ydd Gofal

Gogledd Cymru a Sir Amwythig
Mae Key Care & Support yn chwilio am Cynorthwy-ydd Gofal sydd â phrofiad o 6 mis o leiaf mewn gofal.

• DBS am ddim
• Gwisg Am Ddim
• Hyfforddiant Am Ddim

Ymgeisiwch nawr!

Nyrsys Cofrestredig

Gogledd Cymru a Sir Amwythig
Mae Key Care & Support yn chwilio am Nyrsys Cyffredinol Cofrestredig profiadol.

• DBS am ddim
• Gwisg Am Ddim
• Hyfforddiant Am Ddim

Ymgeisiwch nawr!

CYFARFOD EIN TÎM YN CANGEN GOGLEDD CYMRU

Stifyn Davies Stifyn Davies Cydlynydd Archebu
Stifyn Davies Cydlynydd Archebu Mae fy nghefndir mewn rheolaeth adwerthu ac ymunais â Key Care & Support ym mis Hydref 2016 a bu’n gweithio i’r tîm y tu allan i oriau gwaith. Ar ôl bod yn y swydd yn fuan, fe’i hyrwyddwyd i gydlynydd archebu a dechreuodd amser llawn yng Nghangen Gogledd Cymru. Gan fod mewn manwerthu, mae gen i sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol, wyneb yn wyneb ac ar y ffôn. Fy iaith gyntaf yw Cymraeg sy’n cael ei ddefnyddio ar flaen y gad o’r gwasanaeth a ddarparwn ar gyfer ein cleientiaid Cymraeg.
Rwy’n ffodus iawn fod gen i berthynas waith wych gyda’n holl gleientiaid a’n staff, dim ond edrych ar ein tudalen facebook ar gyfer rhai o’r tystebau a dderbyniwn. Mae gennym hefyd gynllun cyfeillgar gyfeillgar.
Rydym yn cwmpasu o Wrecsam i lawr i Wynedd ac Ynys Môn, ac rydym bob amser yn chwilio am fentrau newydd i’w cyflawni. Rydym hefyd yn ddarparwr cymeradwy’r GIG, felly rydym yn cyflenwi RGN, RMN’s a HCA’s i Ysbytai GIG Cymru.
Y rhan orau o weithio ar gyfer Gofal a Chefnogaeth Allweddol yw’r tîm gwych sydd gennym yn ein cangen yng Ngogledd Cymru. Mae bob dydd yn wahanol, ond mae’n rôl werth chweil yma ac rydym i gyd yn cydweithio’n dda. Un tîm, un freuddwyd! Tim uwchlaw popeth. Yn anad dim tîm.Mae cydweddu ein staff sydd ar gael i’r ceisiadau a dderbyniwn yn dasg bwysig i’w wneud, yr wyf am sicrhau bod ein staff a’n cleientiaid fel ei gilydd yn hapus â phwy y maent yn ei dderbyn i weithio ac yn yr un modd â’r staff. Mae ein staff yn cael eu cefnogi i’r safonau uchaf ac os oes unrhyw faterion y maent yn gwybod y gallant siarad â ni.
Full Profile
Emma Jones Emma Jones Rheolwr Cangen
Emma Jones Rheolwr Cangen Wedi gweithio mewn rheolaeth cyfrif ers i mi adael yr ysgol uwchradd, dechreuais ofalu am fy Nain. Yna penderfynais nad oedd fy mod i wedi aros mewn swyddfa yn edrych ar ffigurau drwy’r dydd, felly penderfynais adael i fod yn gynorthwy-ydd gofal iechyd i asiantaeth leol yn y cartref a pheidiwch byth â chael cefnogaeth. Nawr, 7 mlynedd ar ôl rwyf wedi gweithio fy ffordd i fod yn Reolwr Cangen ar gyfer ein Swyddfa Gogledd Cymru. Drwy gydol y 7 mlynedd gyda Gofal a Chefnogaeth Allweddol – rwyf wedi ymgymryd â fy Diploma Lefel 2, Lefel 3 a Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gan fod yng ngangen Gogledd Cymru mae’r ffigurau gwerthiant wedi cynyddu ac mae ein tîm Nyrsys a Chynorthwywyr Gofal yn parhau i dyfu’n gyflym oherwydd bod ein gwasanaethau’n cynyddu ledled Gogledd Cymru. Full Profile
MANYLION CYSWLLT
SUT I DDOD O HYD I NI
Waverley, Station Road, Llanfairfechan, LL33 0AP01492 533858northwales@keycareandsupport.com