EIN GWASANAETHAU

EIN GWASANAETHAU

GOFAL IECHYD

Fel asiantaeth Nyrsio sy’n berchen gan Nyrs, Rydyn ni’n un o’r asiantaethau gofal iechyd sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, gan ddarparu staff o safon uchel a gwasanaeth eithriadol 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

GOFAL CYMDEITHASOL

Rydym yn darparu staff gofalgar, cefnogol, profiadol ac wedi’u hyfforddi’n briodol i leoliadau gofal cymdeithasol, gan gynnwys Cymorth Personol Unigol, Byw â Chymorth a mathau eraill o wasanaethau.

GOFAL YN Y CARTREF

Yn weddill yng nghysur ein cartref ni fyddai dymuniad y rhan fwyaf o bobl, a chyda Key Care & Support ar eich ochr, mae hyn yn bosibl trwy ein tîm ‘Gofal yn y Cartref’ ymroddedig.

GWASANAETHAU PLANT

Mae Key Care & Support yn arbenigwyr wrth recriwtio’r safon uchaf o weithwyr Gofal Plant Preswyl sefydledig ar gyfer cartrefi plant ac ysgolion anghenion arbennig ledled y DU ac Ynysoedd y Sianel.

EIN HYRWYDDO I CHI

  • Sicrwydd Ansawdd a ChydymffurfiaethRydym yn recriwtio staff yn unig ar ôl cyfweliad personol, asesiad ysgrifenedig ac o leiaf 2 gyfeirnod proffesiynol. Mae ein holl staff nyrsio yn cael eu gwirio gyda’r Cyngor Meddygol Cenedlaethol (NMC).
  • PROFFIL STAFF(DBS), cynhelir archwiliadau iechyd a hyfforddiant llawn cyn i unrhyw staff gael cynnig lleoliadau – caiff yr holl feysydd hyn eu harchwilio’n fewnol yn rheolaidd yn ogystal â’n rheoleiddwyr. Fel cleient, byddwch yn derbyn Proffil Staff ar gyfer pob aelod o staff, gan ddangos y gofynion cydymffurfio a sgiliau staff, gan roi tawelwch meddwl i chi.
  • Sicrwydd BoddhadRhan annatod o broses datblygu parhaus Key Care & Support yw I derbyn adborth gonest, gwerthfawr gan ein cleientiaid. Mae hyn yn ein galluogi i werthuso perfformiad ein gwasanaeth a’n gweithwyr a theilwra ein gwasanaethau i ofynion ein cleientiaid, gan feincnodi ein darpariaeth yn erbyn disgwyliadau.
  • SYSTEM ASIANTAETH AR-LEINFel arfer safonol, rydym yn cadw cofnodion cywir o sifftiau wedi’u llenwi, wedi’u llenwi a’u canslo trwy ein System Asiantaeth Ar-lein. O hyn, gallwn fonitro a darparu gwybodaeth gyfradd llenwi gywir ac amserol yn ogystal â gwybodaeth ddeinamig, ar unwaith ar gyfer cleientiaid a staff.

ANSAWDD A GOFAL

FFRAMWAITH GIG

FFRAMWAITH GIG

Fel asiantaeth brofiadol, ac wedi gweithio’n barhaus ar Fframwaith y GIG, rydym yn gyfarwydd â darparu gwybodaeth am gyfraddau llenwi i gleientiaid fel y gofynnir amdanynt ac wedi’u teilwra i’w gofynion a gofynion Gwybodaeth Reoli. Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod nawr hefyd ar Fframwaith GIG Cymru.
(CQC) COMISIWN ANSAWDD GOFAL

(CQC) COMISIWN ANSAWDD GOFAL

Y Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) yw rheoleiddiwr annibynnol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol oedolion yn Lloegr. Maent yn sicrhau bod y gofal a ddarperir gan ysbytai, deintyddion, ambiwlansys, cartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref yn diwallu safonau ansawdd a diogelwch y llywodraeth.
AELOD REC

AELOD REC

Rydym yn aelod o’r Ffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth. Dim ond un ffordd y gallwn ni ei wahaniaethu ein hunain gan ein cystadleuwyr yw hwn, mae’r Cod Ymarfer Proffesiynol rhwymol yn sicrhau ein bod yn Aelodau REC sy’n ein cynnal ein hunain yn foesegol ac yn cydymffurfio â’r arfer gorau. Mae cynnal a gwella safonau’r diwydiant yn rhan ganolog o’r gwaith a wnawn.
ISO 9001

ISO 9001

Mae’r teulu ISO9000 o safonau systemau rheoli ansawdd wedi’i gynllunio i helpu mudiadau i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill wrth fodloni gofynion statudol a rheoleiddiol sy’n gysylltiedig â chynnyrch neu raglen.
[vc_separator]

Yr Asiantaeth Nyrsio O Ddewis ar gyfer Nyrsys a Staff Cefnogi

Cefnogi Ysbytai, Cartrefi Preswyl, Cyfleusterau Plant ac Annibynnol ledled y DU. Wedi’i sefydlu yn 2007, Key Care & Support yw un o asiantaethau lleol blaenllaw’r DU, gan ddarparu atebion staffio o ansawdd i ddarparwyr gwasanaethau ar draws y sectorau cyhoeddus ac annibynnol.